زمان برگزاری همایش از تاریخ:

روز دوشنبه مورخ 1/12/1390 لغایت روز چهارشنبه 3/12/1390 می باشد.