نحوه ارسال مقاله به همایش

*ارسال مقاله به یکی از روشهای زیر انجام میشود:

*ارسال به آدرس وب سایت همایش : http://namc.kums.ac.ir

* ارسال از طریق Email به آدرس: NMSE@KUMS.ac.ir

*ارسال به وب سایت دانشکده :http://www.nursing-school.kums.ac.ir     

*ارسال مقاله و CD آن از طریق پست پیشتاز به آدرس دبیرخانه همایش به آدرس: کرمانشاه، میدان ایثار، بلوار دولت آباد، دانشکده پرستاری و مامایی،

دبیرخانه همایش سراسری مراقبتهای پرستاری ومامایی در بیماریهای مزمن کد پستی: 6719851351