راهنمای تنظیم خلاصه مقالات

خلاصه مقاله بایستی دارای عنوان، نام و نام خانوادگی نویسندگان و بخش های اصلی مقاله (مقدمه، مواد و روشها، یافته ها، بحث، نتیجه گیری و کلید واژه ها) باشد.

و حداکثر در 300-250 کلمه با 2003 یا 2007 WORD و قلم  BLUTOS فونت 12 تایپ شود.

ضروری است نام نویسنده مسئول به صورت UNDERLINE نوشته شود و EMAIL و شماره تلفن ثابت و همراه وی قید گردد.

توضیحات:

* صحت علمی و ادبی مقاله بر عهده نویسنده (نویسندگان) می باشد.

* اولویت پذیرش با مقالات تحقیقی اصیل و همسو با محورهای همایش است.

* کمیته علمی همایش ، حق ویرایش مقالات را برای خود محفوظ می دارد.