دبیر علمی همایش :

سرکار خانم سهیلا آستانگی

عضو محترم هیأت علمی گروه پرستاری دانشکده می باشند. soh.astanegi@kums.ac.ir