دبیر اجرایی همایش :

 

جناب آقای جهانگیر رضایی عضو محترم هیأت علمی گروه پرستاری دانشکده می باشند.                                j-rezaie@kums.ac.ir