دبیرخانه همایش

آدرس دبیرخانه همایش:

کرمانشاه، میدان ایثار، بلوار دولت آباد، دانشکده پرستاری و مامایی، دبیرخانه همایش سراسری مراقبتهای پرستاری و مامایی در بیماریهای مزمن

کد پستی: 6719851351

تلفکس: 8261081-0831

تلفن: 8279899-8266299-0831