برگزار کننده همایش دانشکده پرستاری و مامایی با مساعدت

معاونت محترم تحقیقات و فناوری و معاونت آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشد.