همایش سراسری مراقبتهای پرستاری و مامایی در بیماریهای مزمن

1- پیشگیری،بیماریابی و آموزش در بیماریهای مزمن با تأکید بر بیماریهای تنفسی،قلبی،کلیوی، غدد و زنان
2- مراقبتهای پرستاری در بیماریهای مزمن با تأکید بر بیماریهای تنفسی،قلبی،کلیوی، غدد و زنان
3- مراقبتهای مامایی در بیماریهای مزمن با تأکید بر بیماریهای تنفسی،قلبی،کلیوی، غدد و زنان
4- بازتوانی و نوتوانی در بیماریهای مزمن با تأکید بر بیماریهای تنفسی،قلبی،کلیوی، غدد و زنان
5- جنبه های روان شناختی و اجتماعی در بیماریهای مزمن با تأکید بر بیماریهای تنفسی،قلبی،کلیوی، غدد و زنان