نحوه ثبت نام در همایش:

ثبت نام برای کلیه شرکت کنندگان محترم از جمله دارندگان مقاله الزامی است،

در غیر این صورت متأسفانه صدور گواهی امکان پذیر نمی باشد.

* هزینه ثبت نام جهت کلیه شرکت کنندگان مبلغ 240000 ریال معادل بیست و چهار هزار تومان می باشد.

* نحوه پرداخت و واریز هزینه ثبت نام: واریز مستقیم به حساب سیبای بانک ملی به شماره 2178423705008 به نام درآمدهای غیر بهداشتی دانشگاه نزد بانک ملی ایران

*آدرس سایت جهت ثبت نام: http://namc.kums.ac.ir

قابل توجه کلیه شرکت کنندگان در همایش:

ثبت نام در سامانه مرکز آموزش مداوم به آدرس www.kermanshah.ircme.ir برای کلیه شرکت کنندگان در همایش ضروری است.

وضعیت اسکان:

تأمین محل اسکان بر عهده ارایه دهندگان مقاله و شرکت کنندگان محترم می باشد.

مکان برگزاری همایش: سالن همایش های دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه به آدرس:

کرمانشاه، میدان ایثار، بلوار دولت آباد، دانشکده پرستاری و مامایی می باشد.