ارتباط با ما: 

کرمانشاه، میدان ایثار، بلوار دولت آباد، دانشکده پرستاری و مامایی،

دبیرخانه همایش سراسری مراقبتهای پرستاری و مامایی در بیماری های مزمن

کد پستی: 6719851351

تلفکس: 8261081- 0831

تلفن: 8279899-8266299 -0831

آقای بهروز حیدری مسئول وب سایت همایش

 

 

Ø     آدرس وب سایت دانشکده       http://www.nursing-school.kums.ac.ir                 

Ø     آدرس اینترنتی همایش سراسری     http://namc.kums.ac.ir                      

Ø     آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  http://www.kums.ac.ir